600 273 717 - również online

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem danych zawartych we wniosku jest Prywatny Gabinet Psychologiczny mgr Aleksandra Lorenz w Bydgoszczy, ul. Glinki 97/30, 85-861 Bydgoszcz, www.psychologmediator.pl,

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Prywatny Gabinet Psychologiczny w Bydgoszczy ul. Glinki 97/30, 85-861 Bydgoszcz można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: aleksandrapar73@wp.pl. lub nr tel. 600-27-37-17. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej orespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Glinki 97/30, 85-861 Bydgoszcz.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji usług psychologicznych:

  • Przeprowadzenia terapii indywidualnej, par lub rodzinnej,
  • Konsultacji i porady w celu pomocy psychologicznej,
  • Zastosowania odpowiednich technik relaksacyjnych do walki ze stresem,
  • Przeprowadzenia działań mających prowadzić do lepszego rozwoju osobistego,
  • Przeprowadzenia postepowania mediacyjnego dla celów przeprowadzenia mediacji.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Prywatnym Gabinecie Psychologicznym w Bydgoszczy ul. Glinki 97/30 zgodnie z przepisami prawa. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług. Zakres przetwarzanych danych obejmować może: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, PESEL, dane o zdrowiu, nr telefonu, adres mailowy.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowuję przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujący z Prywatnym Gabinetem Psychologicznym w Bydgoszczy ul. Glinki 97/30 podmioty świadczące obsługę informatyczną.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi i/lub zawarcia umowy.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

/ — Administrator Danych Osobowych /